top of page
חיפוש

ברזל

במאמר זה ניסיתי לרכז נושאים שונים הקשורים ליסוד ברזל וכוללים הבנה על מקורות הברזל על פני כדור הארץ,

תכונות כימיות ומכאניות של הברזל. היסטוריה של הברזל, הפקת הברזל, סוגי פלדות לכלים, חשיבות הברזל לבעלי החיים ועובדות והגיגים הקשורות לברזל. המקורות הם בעיקר מהאינטרנט וגם מידע אישי.

ברזל
.pdf
Download PDF • 1.62MB
bottom of page