Search

ברזל

Updated: Jun 6

במאמר זה ניסיתי לרכז נושאים שונים הקשורים ליסוד ברזל וכוללים הבנה על מקורות הברזל על פני כדור הארץ,

תכונות כימיות ומכאניות של הברזל. היסטוריה של הברזל, הפקת הברזל, סוגי פלדות לכלים, חשיבות הברזל לבעלי החיים ועובדות והגיגים הקשורות לברזל. המקורות הם בעיקר מהאינטרנט וגם מידע אישי.

ברזל
.pdf
Download PDF • 1.62MB
47 views0 comments

Recent Posts

See All