top of page
Search

ברזל

Updated: Jun 6, 2022

במאמר זה ניסיתי לרכז נושאים שונים הקשורים ליסוד ברזל וכוללים הבנה על מקורות הברזל על פני כדור הארץ,

תכונות כימיות ומכאניות של הברזל. היסטוריה של הברזל, הפקת הברזל, סוגי פלדות לכלים, חשיבות הברזל לבעלי החיים ועובדות והגיגים הקשורות לברזל. המקורות הם בעיקר מהאינטרנט וגם מידע אישי.

ברזל
.pdf
Download PDF • 1.62MB
73 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page